درس عربی

آموزش عربی ـ قسمت اول

یادگیری عربی و هر زبان دیگری، به زمان و تمرین و تکرار نیاز دارد. در بحث آموزش به ویژه آموختن یک زبان این مسئله دارای اهمیت بیشتری است و مداومت در تمرین را می طلبد. همچنین باید توجه داشت که در آموختن عربی و به ویژه قواعد این زبان، هیچ بحثی مهم تر از بحث دیگر نیست و در حقیقت قواعد عربی تا حد زیادی به هم وابسته هستند و می توان گفت تفاوت تنها در ساده و پیچیدگی آنهاست. به عنوان مثال برای تجزیه و ترکیب جمله های عربی، مجموعه قواعد در کنار هم کاربرد دارند. در این مجموعه قصد داریم قواعد کلی و کاربردی زبان عربی را به زبان ساده برای مخاطبان «شهر نوجوان» یادآوری کنیم. انتخاب مباحث بر اساس نیاز عموم دانش آموزان بدون توجه به مقطع تحصیلی آنهاست. همچنین ذکر این نکته ضروری است که هدف ما بازگویی و تکرار کتاب های درسی نیست بلکه می خواهیم در راستای درس عربی مدرسه، به شیوه ای ساده تر قواعد و مفاهیم را برای نوجوانان مطرح کنیم.
گام اول: جمله ـ کلمه
هر جمله از تعدادی کلمه تشکیل می شود. جملات عربی نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای شناخت و معنی و بررسی جمله باید ابتدا اجزای آن را (یعنی کلمه ها) شناسایی و نوع آنها را مشخص کنیم. یادآوری می شود که هر چه در این مرحله دقت بیشتری داشته باشیم به مراتب در گام های بعدی موفق تر خواهیم بود.
انواع کلمه:
۱ـ فعل: کلمه ای است که مفهوم مستقل دارد و دارای زمان است.
مانند: ذَهَبَ (رفت) ـ که به تنهایی مفهوم رفتن را می رساند که در زمان گذشته انجام شده است.

۲ـ اسم: کلمه ای است که مانند فعل مفهوم مستقل دارد با این تفاوت که دارای زمان نیست.
مانند: قَمَر (ماه) ـ که به تنهایی مفهوم ماه را می رساند اما هیچ زمانی ندارد، یعنی مفهوم ماه متعلق به زمان گذشته یا حال یا آینده نیست.

۳ـ حرف: کلمه ای است که مفهوم مستقل ندارد (واضح است که زمان هم ندارد) و تنها کاربرد حرف این است که بین کلمه های دیگر (فعل ـ اسم) رابطه برقرار کند تا کلمه ها به این وسیله جمله بسازند.
مانند: مِن (از) ـ که به تنهایی هیچ مفهومی را نمی رساند.

منبع:

دستور کاربردی زبان عربی ـ جلد اول (آموزش صرف) ـ عبدالرسول کشفی

لیلا امیرخانی