درس عربی

آموزش عربی ـ قسمت دوم

 در قسمت اول با انواع کلمه (اسم و فعل و حرف) آشنا شدیم. از آنجا که تشخیص نوع کلمه به ویژه برای نوآموزان و برخی دوستان نوجوان دشوار است، یک روش کاربردی و در عین حال ساده برای تشخیص نوع کلمه را مرور می کنیم. این شیوه به علامت های خاص هر نوع از کلمات تکیه دارد. در ادامه برخی علامت های ساده را می آوریم. (تعدادی از این نشانه برای کسانی که به تازگی با مباحث عربی آشنا شده اند، دشوار است بنابراین در این قسمت به آنها نمی پردازیم.)

گام دوم: علامت های انواع کلمه

الف ـ علامت های فعل

۱ـ تاء کشیده ساکن ( تْ ) در آخر کلمه؛ مانند: ذَهَبَتْ.

۲ـ سه حرفی بودن کلمه به گونه ای که حرف اول و آخر آن مفتوح (فتحه ـَ ) و حرف وسط متحرک (دارای حرکت باشد یعنی ساکن نباشد)؛ مانند: نَصَرَ، فَهِمَ، حَسُنَ.

ب ـ علامت های اسم

۱ـ تنوین؛ مانند: قلمٌ.

۲ـ «ال» در اول کلمه؛ مانند: الکتاب.

۳ـ تاء گرد (ۃ) در آخر کلمه؛ مانند:مومنۃ.

۴ـ مجرور بودن (مکسور بودن ـِ حرف آخر)؛ مانند: المدرسِه.

ج ـ علامت حرف

یک یا دو حرفی بودن؛ مانند: بـِ ، فی، مِن.

منبع: دستور کاربردی زبان عربی (جلد اول) ـ عبدالرسول کشفی