دیکشنری

استفاده از فرهنگ واژگان (بخش سوم)

 بخش های مختلف فرهنگ واژگان یک زبانه انگلیسی

در این قسمت قصد داریم با انتخاب فرهنگ واژگان ابتدایی امریکن لانگمن  به توضیح قسمت های مختلف آن می پردازیم. این فرهنگ  می تواند برای زبان آموزان مبتدی تا متوسط مورد استفاده قرار بگیرد، زیرا معنی ها به صورت ساده و روشن بیان شده و کتاب حاوی تصاویری است که به زبان آموز در درک مفاهیم کمک می کند. این کتاب شامل ده هزار واژه، دویست تصویر کارتونی و تصاویر رنگی است و بیش از هفت هزار جمله دارد که چگونگی کاربرد واژه ها را در متن نشان می دهند. راهنمای تلفظ این فرهنگ بر اساس تلفظ آمریکایی است و همچنین دارای لوح فشرده همراه با نسخه کاغذی است.

basic-longman

  در امریکن لانگمن، واژه ها به ترتیب حروف قرار گرفته اند. این ترتیب در حروف دوم و سوم و تا آخر رعایت شده است. پس از پیدا کردن واژه، اولین بخش پس از واژه که بین خط کج // قرار گرفته، تلفظ صحیح واژه است. به طور مثال /s/ فقط نشانگر صدای /س/ است. برای استفاده درست از این بخش لازم است به صفحه ابتدایی کتاب مراجعه شود. در بخش تلفظ، هر علامت فقط یک صدا دارد و برای نشان دادن آن صدا از یک مثال خیلی ساده استفاده شده است. با دیدن صدای صحیح آن علامت می توانیم تلفظ صحیح واژه را بیابیم. برای استفاده از بخش تلفظ بهتر است از مدرس زبان انگلیسی یا فرهنگ های تلفظ دار آنلاین برای شنیدن تلفظ های واژه های راهنما استفاده شود. در این تصویر بخشی از علائم فونتیک که هر کدام نشانگر یک صدا یا آواست، آورده شده است. به طور مثال اولین آوا صدای /ای/ کشیده دارد و مثال آن واژه / بیت/ و /فید/ هر دو با ای کشیده است و دومین آوا /ای/ کوتاه است مانند واژه did.

دیکشنری

پس از تلفظ، نوع دستوری واژه مشخص شده است. مانند:
Noun  اسم
Verb فعل
Adjective صفت
Adverb قید
Preposition  حرف اضافه
که  در برخی فرهنگ ها به اختصار (n)   , (v), (adj),  (adv), (prep) نمایش داده می شوند.
شکل اسم و فعل برخی از واژه ها یکی است که هر دو صورت دستوری جداگانه و به دنبال هم آورده شده اند. مانند واژه sail که ابتدا شکل دستوری اسم و در دومی شکل دستوری فعل آن آمده است.

دیکشنری

در ضمن غیرقابل شمارش بودن اسم با حرف [u] که حرف اول کلمه uncountable است، نشان داده می شود. به طور مثال واژه ترافیک در انگلیسی اسم غیرقابل شمارش است.

دیکشنری

 

سپس جمع بودن یک اسم با کلمه plural و گذشته و قسمت سوم و شکل استمراری فعل ها هم در این قسمت مشخص شده است. در صفت ها اطلاعاتی مانند شکل تفضیلی و عالی صفات در این بخش آمده است.
سپس معنی یا معنی های هر واژه به ترتیب میزان استفاده آورده می شود . اکثر معنی ها با یک جمله مثال، آورده شده که کاربرد واژه را در جمله نشان می دهد.
تصاویری که به درک واژه کمک می کنند نیز با برخی از واژه ها همراه هستند.

در انتهای هر فرهنگ واژگان انگلیسی، فهرستی از  افعال بی قاعده انگلیسی به شکل های حال، حالت استمراری، گذشته و قسمت سوم فعل  آورده شده است.

منابع:
www.teachingenglish.org.uk
www.pearsonlongman.com

گردآوری و ترجمه: آتوسا رفیعی نژاد