شهر نوجوان

تقدیم به دوستان خوب «شهر نوجوان»

شعری زیبا از زنده یاد بانو سیمین دانشور

نازنینا، دوست یعنی انتخاب                        یعنی از بنده سلام از تو جواب

دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟                           دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟

دوست یعنی مطلبت را دیده ام                           یعنی احوال تو را پرسیده ام

دوست یعنی در رفاقت کاملی                       دوست یعنی: نیستی و …… در دلی

دوست یعنی: دوستی را لایقم؟                     توحقیقت، من مجازی عاشقم

دوست یعنی کار و بارم خوب نیست                     تو نباشی روزگارم خوب نیست

دوست یعنی بغض لبخندم شکست                     دوری و جای تو گلدانی نشست

دوست یعنی مثل جان و در تنی                     دوست یعنی خوب شد تو با منی

دوست یعنی حسرت و لبخند و آه                     می شوم دلتنگ رویت گاه گاه

دوست یعنی جای پایت بر دل است                      دوری از تو جان شیرین مشکل است

دوست یعنی نکته های پیچ پیچ                      دوست یعنی جز محبت هیچ هیچ

دوست یعنی از سکوت من بخوان                     دوست یعنی در کنار من بمان

دوست یعنی خنده های ریز ریز                     دوست یعنی دوستت دارم ای عزیز