حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۳

حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۲

با حافظ

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه تست

بلبل: بلبل در ادبیات به ویژه ادبیات شرقی از جایگاه خاصی برخوردار است. این پرنده از قهرمانان غزل فارسی است و بسیار مورد توجه سعدی و حافظ بوده است. بلبل را «هزار» ـ مخفف هزاران داستان یا هزار دستان یا هزارآوا ـ «مرغ چمن»، «مرغ خوشخوان»، «مرغ سحر» و «عندلیب» هم نامیده اند. این پرنده خوش نغمه به سه صفت معروف است: ۱ـ عاشق گل؛ ۲ـ سخنوری؛ ۳ـ خوشنوایی (خوش صدایی)

مفهوم بیت: حافظ در این بیت به صفت عاشقی و البته خوشنوایی بلبل اشاره کرده است و در حقیقت این بیت وصل عاشق و معشوق و به نوعی رسیدن به هدف و مراد را نوید می دهد.

 

لیلا امیرخانی