حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۴

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

 عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

حضرت عیسی (ع) در ادبیات بسیار مورد توجه بوده و حافظ نیز در غزلیات خود بارها به نام و معجزات او اشاره کرده است. این پیامبر از دو جهت مورد توجه حافظ است؛ یکی معجزه زنده کردن مردگان توسط عیسی (ع) که به دم عیسوی مشهور است و در قرآن و انجیل نیز آمده؛ و دیگری صعود این پیامبر به آسمان و اقامت در آنجا که در سوره آل عمران به آن اشاره شده است.
مفهوم بیت: در این بیت مقصود از عیسی لزوما پیامبر الهی نیست و می تواند هر کسی و حتی هر چیزی باشد که از سوی خداوند برای زدودن غم و اندوه دل فرستاده شده است. در این بیت شاعر پایان نگرانی و اندوه و حالی خوش را بشارت می دهد که البته به خواست و اراده باری تعالی است.

 

منبع: حافظ نامه (بهاء الدین خرمشاهی)