حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۵

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

طریقت: «در عرفان اسلامی و نیز در شعر حافظ، طریقت دو معنای کمابیش متفاوت دارد. نخست به معنای سلوک و طی مقامات سلوک است. دوم به معنای فرقه و این معنا بعد از عصر حافظ بیشتر واضح می شود و سلسله های صوفیانه را طریقت می نامند. در اینجا طریقت در مفهوم نخست به کار رفته است.»

سالک: رهرو، به ویژه رهرو راه عشق

«معنای مصراع دوم شبیه است به این مصراع سعدی: «کس ندیدم که گم شد از ره راست» ـ همچنین صراط مستقیم یک اصطلاح قرآنی است و سی و دو بار در قرآن مجید به کار رفته است. از همه مشهورتر در سوره فاتحه.»

مفهوم بیت: آنچه در راه راست پیش می آید جز خیر نیست. حتی اگر پیشامدی به ظاهر خوب نباشد باز هم خیر است البته اگر راه راست را در پیش گرفته باشیم.

 

منبع: حافظ نامه (بهاء الدین خرمشاهی)