حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۷

امروز که دست توام مرحمتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

مفهوم بیت: اکنون که در کنارت هستم لطف خودت را شامل حالم کن بعد از مرگم چه فایده که بر خاکم اشک بریزی و به دلیل کوتاهی در حقم پشیمان شوی!

منبع: حافظ نامه (بهاء الدین خرمشاهی)