حافظ نامه، تفالی بر غزلیات حافظ- ۸

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

مفهوم بیت:حافظ به ذکر و دعا به ویژه دعای نیمه شبی اهمیت بسیار می دهد. در قرآن مجید نیز به ذکر و دعا توصیه بسیار شده است. در این بیت نیز شاعر مخاطب را متوجه دعا می کند.

منبع: حافظ نامه (بهاء الدین خرمشاهی)