رکوردهای جهان

guiness image

کتاب رکوردهای دنیای گینس که در ابتدای انتشارش از سال ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۹۸ در انگلستان با نام “رکوردهای گینس” شناخته شده بود کتابی مرجع است که هر سال با ارائه فهرستی از ترین های جهان چه در بین انسان ها و چه موارد استثنایی طبیعت، به چاپ می رسد. مطالب ارائه شده در این بخش از سایت گینس انتخاب و ترجمه شده است.