فردوسی

فردوسی؛ حماسه سرای نامدار زبان پارسی

که هرمز دهادت به دین پایگاه

وُ بهمن نگهبانِ فرّخ کلاه

بهمن؛ نام یازدهمین ماه سال و دومین روز از هر ماه است.
در اوستایی وهومنه vohūmanah از vqhu در معنی نیک و manah در معنی اَستم به معنی اندیشه و در ترکیب یعنی اندیشه نیک، در فارسی میانه وهومن vahūman و در فارسی نو، وهمن و بهمن است که کلمه‎ای است ترکیبی از «وهو» به معنی خوب و «مَنَه» در معنی منش و جمعاً به معنی نیک‎اندیش و نیک نهاد.
بهمن نخستین آفریده اورمزد و از تواناترین و بزرگترین ایزدان در عالم مجرّدات است. مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است، عقل و تدبیر انسانها را نیرو می‎دهد تا آنها را به خداوند نزدیک کند. آموزه‎های او اندیشه‎های نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.
ایزد سروش از یاریگران اوست و خروس نماینده ایزد سروش در جهان مادّی است که بامدادان با آواز خویش دیوان را می‎راند و مردم را به نیایش می‎خواند. لباس سفید خاصّ بهمن است و همه جانداران سودمند پشتیبان اویند، از این رو کشتار آنان در بهمن روز منع شده است. گیاه بهمن، سفید یا سرخ و زرد که بیخی چون زردک دارد و در غرب Behen مشتق از بهمن خوانده می‎شود، به این ایزد منسوب است.
در این ماه آفتاب در برج دلو قرار می‎گیرد که از برجهای بادی با طبیعت گرم و تر است.
رنگ سپید و آبی روشن، فلز سرب، سنگ یاقوت کبود و سیّاره زُحل به این برج منسوب است، سرزمینهای کوفه، پارس، حجاز و مصر هم به این ماه نسبت داده شده است.

یکم بهمن زادروز فردوسی، بزرگ مرد ایران زمین است، این روز بر همه پارسی زبانان جهان گرامی باد.

جشن‎های بهمن: بهمنگان یا بهمنجنه (۲ بهمن)، جشن سده (۱۰ بهمن)، میانه زمستان (۱۵ بهمن)، جشن بادروزی (روز باد) (۲۲ بهمن)، جشن سپندارمذگان، روز عشق (۲۹ بهمن).
روزها: روز انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن).

منبع: http://t.me/anjomanetarvijefarsi