حرف - مجله شهر نوجوان

متل یا ضرب المثل- دهم

«حرف مفت»
در قدیم وزیر تلگراف چون دید با وجود تبلیغ درباره تلگراف، از مردم خبری نیست فکری به ذهنش رسید و با اجازه شاه یکی دو روز را به مردم اجازه داد که مجانی به دوستان و آشنایان خود در شهرهای اصفهان یا شیراز و تبریز و نقاط دیگر بودند، تلگراف بزنند.

مردم هم ازدحام کردند و سیل مخابرات به شهرها روان شد. هر کس هر چه در دل داشت از سلام و احوالپرسی و گله و گلایه شوخی و جدی بر صفحه کاغذ آورده به طرف مخاطب مخابره می کرد.

تلگراف
تلگراف

چون چندی بدین منوال گذشت و مردم به تلگراف زدن عادت کردند، وزیر تلگراف در پاسخ مسئولان تلگرافخانه ها که از مراجعات و طومارهای سلام و تعارف و احوالپرسی مردم برای مخابره البته حرف مفت و مجانی خسته شده بودند، دستور داد این جمله را روی کاغذی بنویسند و بالای درِ ورودی تلگرافخانه نصب نمایند که از امروز به بعد «حرف مفت» قبول نمی شود.

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی) ـ مسعود حبیب اللهی