اشک تمساح

متل یا ضرب المثل ـ سیزدهم

«اشک تمساح می ریزد!»

در گذشته معتقد بودند که غذا و خوراک تمساح به وسیله اشک چشمش تأمین می شود. بدین ترتیب که هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بی جان، ساعت های زیادی روی شکم دراز می کشد. در این موقع اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش خارج می شود که حیوانات و حشرات به طمع تغذیه، روی آن می نشینند و به علت لزج بودن اشک تمساح نمی توانند از آن دام نجات پیدا کنند و با هر بار که مقدار کافی حیوان و حشرات در دام اشک تمساح می افتند، تمساح با یک حمله آنها را می بلعد و مجددا برای شکار کردن طعمه های دیگر، اشک می ریزد!

 

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی) مسعود حبیب اللهی