فانوس شهر نوجوان

متل یا ضرب المثل- نهم

چراغ ما خاموش شد، چراغ شما روشن

شخصی گاوی مریض داشت و هر شب با عیالش چراغ برمی داشت به طویله می رفتند و مراقب بودند که گاو نمیرد.

از قضا مشتری پیدا شد و گاو را خرید.

فروشنده ضمن گرفتن پول ِ گاو، به خریدار گفت:

«چراغ ما خاموش شد، چراغ شما روشن»

و خریدار هم که از این جمله سر درنیاورد، با خوشحالی گاو را برد.

 

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی) ـ مسعود حبیب اللهی