پدر- شهر نوجوان

متل یا ضرب المثل- هفتم

پدر به قاضی، بچه به بازی

دو بچه باهم دعوا کردند.

پدرانشان دخالت کرده، پس از جنگ مفصّلی، خونین و مالین  پیش قاضی رفتند.

۴۲۲۱۲۹۱۹۳_۸۴۷۸۳

هنوز آنها از محاکمه بازنگشته بودند که بچه ها را باهم مشغول بازی دیدند.

 

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی)، مسعود حبیب اللهی