متل یا ضرب المثل -۲

«مثل» واژه ای عربی است و معادل فارسی آن «متل» می شود و عبارت از سخنان موجز (کوتاه) و مشهور است که در داستانی عبرت آمیز ریشه دارد. ارزش و زیبایی متل از ویژگی مختصر و مفید بودن آن ناشی می شود. در این بخش به مرور زمان داستان برخی متل های برگزیده از کتاب «داستان های امثال» تالیف مسعود حبیب اللهی  تقدیم دوستان نوجوان می شود.

متل دوم: آب زیرکاه
در قدیم قبایل ضعیف برای آنکه بتوانند دشمن قوی را مغلوب کنند، برای مبارزه و مقابله با دشمن جز مکر و حیله چاره ای نداشتند؛ بنابراین در مسیر دشمن باتلاقی پر از آب حفر می کردند و روی آب را با کاه طوری می پوشاندند که هیچ کسی تصور نمی کرد زیر کاه آبی وجود داشته باشد.
ایجاد اینگونه باتلاق های آب زیرکاه فقط در کنار روستاها و مناطق کشاورزی امکان پذیر بود تا موجب شک دشمن نشود و با خیال راحت و بدون دغدغه خاطر در آن گذرگاه پوشیده از کاه گام بردارند و در درون آب زیر کاه غرق شوند.
به نقل از کتاب داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی)