مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی؛ فریب انسان در فضای مجازی

اگر می خواهید با مهندسی اجتماعی و روش های مقابله با آشنا شوید، عکس زیر را مشاهده کنید:

 

منبع: 

https://www.certcc.ir/news/59