۳اردیبهشت روز جهانی زمین پاک

سوم اردیبهشت: “روز جهانی زمین پاک”
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۲ آوریل مصادف با ۳ اردیبهشت را روز زمین پاک (مادر زمین) نامگذاری کرد.

این نامگذاری به سازمانهای زیرمجموعه  سازمان ملل، سازمانهای منطقه ای، جامعه ی مدنی، سازمانهای غیردولتی، و دیگر گروههای صاحب نفع اطلاع داده شد تا میزان آگاهی را نسبت به محیط زیست کره زمین بالا ببرند.
اصطلاح “مادر زمین” در کشورها و مناطق مختلفی به معنی کره زمین استفاده می شود به این معنا که  بین همه انسانهای جهان، دیگر موجودات زنده و زمین (که همه ما ساکنش هستیم) رابطه و البته وابستگی انکارناپذیری وجود دارد.
هدف از این روز، به اشتراک گذاشتن ارزشهای مربوط به زمین است،برای مثال اینکه رابطه انسان با طبیعت ضامن ادامه زندگی ماست. چنین مفهومی پایه گذار این عقیده است که  حفظ تعادل در زندگی که در گرو هماهنگی انسان با طبیعت است به ما کمک میکند تا راه حل مشکلات کنونی زمین را بیابیم.
اگر زمین هنوز تنها خانه ی مسلم همه ماست، پس باید با تمام قدرت کاری کنیم تا  در آینده با نسلهای آینده مهربان باشد همانطور که با ما مهربان بوده است.

منبع:www.unesco.org

 این مطلب را با زبان انگلیسی بخوانید.