شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۹)

سخن هر چه پرسم همه راست گوی در قسمت قبل رستم شبانه به قرارگاه سپاه ترکان رفت تا از نزدیک وضعیت آنها را بررسی کند و در این بازرسی شبانه و مخفیانه، سهراب را دید بی آنکه بداند پهلوان نوجوان […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۸)

ببینم که این نوجهاندار کیست! در قسمت هفتم سپاه ایران به فرماندهی رستم و آماده نبرد تا نزدیکی دژ ترکان پیش رفتند. پهلوانان ترک از دیدن شکوه و عظمت سپاه ایران دچار وحشت شدند اما سهراب گفت که ترسی از […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2 3