شاهنامه

داستان های شاهنامه ـ رستم و سهراب (قسمت پایانی)

«مگر تنگ تابوت بهر آمدش» در قسمت پیشین شاهد آخرین رویارویی و نبرد دو پهلوان ایران و توران بودیم. نبردی که در پایان آن، زمانی که رستم حریف را از پای درآورد، به هویت سهراب پی برد و برای نجات […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۱۰)

بفرمود تا رخش را زین کنند در قسمت پیشین دیدیم که هجیر، حضور رستم را در سپاه ایران پنهان کرد. در ادامه پهلوان نوجوان ناامید و ناراحت از اینکه اثری از پدر نیافته، لباس رزم بر تن کرد و به […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۹)

سخن هر چه پرسم همه راست گوی در قسمت قبل رستم شبانه به قرارگاه سپاه ترکان رفت تا از نزدیک وضعیت آنها را بررسی کند و در این بازرسی شبانه و مخفیانه، سهراب را دید بی آنکه بداند پهلوان نوجوان […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۸)

ببینم که این نوجهاندار کیست! در قسمت هفتم سپاه ایران به فرماندهی رستم و آماده نبرد تا نزدیکی دژ ترکان پیش رفتند. پهلوانان ترک از دیدن شکوه و عظمت سپاه ایران دچار وحشت شدند اما سهراب گفت که ترسی از […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2